Záruky poskytované na nové vozidlo

Váš distributor SUZUKI MOTOR CZECH je zárukou, že Váš nový automobil Suzuki byl vyroben v plném souladu s vysokým standardem výrobků firmy Suzuki a  že úspěšně prošel všemi technickými kontrolami a prohlídkami ještě než Vám byl dodán.

Tímto Vám garantujeme, že i v onom nepravděpodobném případě, kdy během provozu dojde k poruše kterékoli části vozidla z důvodů vadného materiálu nebo chyby výroby, bude ona vadná součástka zdarma opravena nebo zdarma nahrazena novou součástkou, a to v provozovně autorizovaného servisu Suzuki. Doba, po kterou máte nárok na bezplatnou opravu je limitována 36 měsíci nebo ujetými 100 000 km (podle toho, kterého z limitů je dosaženo dříve). Počítá se od data, kdy bylo vozidlo uvedeno do provozu, nebo kdy došlo k jeho prvé registraci (podle té skutečnosti, která nastala dříve).

Podmínky poskytnutí záruk nebo výjimky z nich

 • Vozidlo bylo provozováno v souladu s pokyny obsaženými v Příručce pro majitele vozidla a jeho servis byl prováděn v autorizovaném servisu SUZUKI v souladu s doporučeními výrobce.
 • Záruční doba na následující díly vozidla trvá 24 měsíců nebo 20000 km:
  • stahovací střecha
  • baterie
  • povrchová koroze na jiných částech než jsou panely karoserie
  • způsobená vadným materiálem nebo zpracováním
 • Pokud vozidlo nebylo zanedbáváno, přetěžováno nebo upravováno a nebylo používáno k závodění a v soutěžích nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
 • Tyto záruky se nevztahují na součásti, které nebyly dodány firmou SUZUKI, ani na poruchy způsobené namontováním jiných součástí než těch, které firma SUZUKI výslovně schválila.
 • Tyto záruky se rovněž nevztahují na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, jako např. pneumatiky a třecí elementy, ani na rutinní výměnu dílů, jako např. filtrů a svíček zapalování.
 • Záruka se také nevztahuje na prorezavění výfukového systému nebo jeho části.

Záruka karoserie

SUZUKI MOTOR CZECH je Vám zárukou toho, že pokud by došlo během 6ti nebo 12ti let od uvedení  Vašeho vozidla do provozu k prorezavění kteréhokoli z původních dílů karoserie (zevnitř směrem ven), máte nárok na opravu nebo výměnu tohoto dílu zdarma, v kterémkoli autorizovaném servisu Suzuki. Počátek této záruky se počítá od data uvedení vozidla do provozu nebo první registrace (podle toho, co nastalo dříve). V servisní knize v části "Údaje o vozidle" je uvedena délka záruky, která se na Vaše vozidlo vztahuje, i datum začátku této záruky.

Podmínky a výjimky poskytnutí záruk

Řádné prohlídky karoserie byly prováděny podle doporučení výrobce vozidla v následujících termínech (prohlídky karoserie a opravy poškození zjištěných během těchto prohlídek se provádějí zásadně na náklady zákazníka):

1.   prohlídka v období 11 – 12 měsíců od začátku záruční doby
2.   prohlídka v období 23 – 24 měsíců od začátku záruční doby
3.   prohlídka v období 35 – 36 měsíců od začátku záruční doby
4.   prohlídka v období 47 – 48 měsíců od začátku záruční doby
5.   prohlídka v období 59 – 60 měsíců od začátku záruční doby

Dodatečné prohlídky pro vozidla s 12ti letou zárukou na prorezavění:

6.   prohlídka v období 71 – 72 měsíců od začátku záruční doby
7.   prohlídka v období 83 – 84 měsíců od začátku záruční doby
8.   prohlídka v období 95 – 96 měsíců od začátku záruční doby
9.   prohlídka v období 107 – 108 měsíců od začátku záruční doby
10. prohlídka v období 119 – 120 měsíců od začátku záruční doby
11. prohlídka v období 131 – 132 měsíců od začátku záruční doby

 • Pečlivě byla prováděna údržba karoserie jako prevence proti korozi, jak uvádí Příručka majitele vozidla.
 • Záruky se nevztahují  na jinou korozi, než na tu, která způsobila proděravění nějakého dílu karoserie.
 • Záruka se také nevztahuje na prorezavění výfukového systému nebo jeho části.
 • Záruka se také nevztahuje ani na prorezavění, ke kterému došlo následkem poškození karoserie, ať již bylo způsobeno čímkoli nebo jakoukoli úpravou karoserie.
 • Jakékoli prorezavění karoserie musí být oznámeno autorizovanému servisu SUZUKI ihned, jakmile se objeví.
 • Jakékoli opravy karoserie je nutné provádět materiály a způsoby stanovenými firmou SUZUKI.


Záruky se nevztahují na případy, kdy k prorezavění došlo následkem použití takových součástí, které nebyly ani vyrobeny ani schváleny firmou SUZUKI.
Záruky se nevztahují ani na případy, kdy prorezavění bylo způsobeno nesprávným použitím vozidla, špatným zacházením s vozidlem, nebo jeho ponořením do vody.

Simcar s.r.o.
Holešovská 380
Fryšták u Zlína, 763 16

IČ: 28336526
DIČ: CZ28336526


Prodej nových vozů:

Mob: 724 209 511
Mob: 724 054 986

Auto-servis:
Mob: 724 361 383

Díly, škodní události:
Mob: 777 269 948

Výkup, bazar:
Mob: 606 036 369

Nonstop linka
800 66 55 44 TOPlist